Stichting PHMH

Doel 1:

Stichting Plukhoek Mookhoek heeft een educatieve zorgfunctie binnen de jeugdwet. Na jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs weten we dat niet ieder kind geschikt is voor het schoolsysteem zoals we dat kennen. Toch wordt er alles aan gedaan om kinderen in dit systeem te 'persen'. Wij zijn ervan overtuigd dat de combinatie van buiten bezig zijn en zorg een waardevolle symbiose op kan leveren. Kinderen leren dan op een praktische manier.

Door het creëren van een pluktuin annex voedselbos willen we dat iedereen in contact kan komen met de natuur. We stellen onze tuin open voor publiek, dat kan komen plukken en oogsten. De stichting kan functioneren door de inkomsten uit de pluktuin. Er is geen winstoogmerk, we zijn een ANBI-stichting. Wij zijn blij met de vrijwilligers die zich bezighouden met de aanleg en onderhoud van het perceel. Uiteindelijk willen we dat over tien jaar hier elke dag 10 mensen ontwikkelen door aan de slag te zijn in de pluktuin/voedselbos.

Doel 2: 

Stichting Plukhoek Mookhoek wil op een zo duurzaam mogelijke wijze omgaan met de natuur. Door onderzoekend open te staan voor nieuwe kweekmogelijkheden waarbij permacultuur en biodiversiteit een leidende rol spelen, willen we een biologisch systeem ontwikkelen dat een waardevolle bijdrage kan leveren aan het natuurbehoud van de Hoeksche Waard. Uiteraard werken wij zonder chemische bestrijdingsmiddelen en gebruiken wij geen kunstmest.

image00009
foto 3

DONEREN/financiëel ondersteunen/ SROI verplichting:

Steunt u ons voor een langere tijd met hetzelfde periodieke bedrag, dan kunnen wij ons inzetten voor langdurige projecten. Ook kan dit voor u belastingvoordeel opleveren. Plukhoek Mookhoek heeft namelijk de ANBI status. (Algemeen Nut Beogende Instelling). U vindt onze vermelding in het ANBI-register op deze plek: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Samen zetten we ons in voor goede jeugdzorg en de natuur, zonder dat dit u meer geld kost. Schenkt u ons vijf jaar lang een vast bedrag? Dan noemen we dit een periodieke gift. Een periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting.

Particulieren kunnen giften aan een ANBI instelling aftrekken in hun aangifte inkomstenbelasting. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van:
Hoogte gift;
Drempelinkomen.

Op basis van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 wordt er een drempelbedrag bedrag bepaald. Kom je met de giften boven dit drempelbedrag, dan is het meerdere van de gift aftrekbaar. Bij het invullen van een online aangifte voor de inkomstenbelasting, wordt dit drempelbedrag door de belastingdienst berekend en ingevuld in de aangifte.Drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen en minimaal € 60 en tot maximaal 10% van het drempelinkomen. De periodieke gift moet u vastleggen in een onderhandse overeenkomst. (klik op onderstaande button).

Let er bij uw eerste betaling in het eerste kalenderjaar op, dat u deze doet na de ingangsdatum van de overeenkomst. Voor de Belastingdienst tellen giften vóór de ingangsdatum niet mee als periodieke gift. Betaalt u uw periodieke gift in maandelijkse termijnen? Dan wordt in het eerste kalenderjaar uw jaarbedrag verdeeld over de maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst.

Beëindiging van uw periodieke gift: 
U bent niet meer verplicht tot betalen van uw periodieke gift als:

uw overeenkomst eindigt;
* u komt te overlijden;
* u werkloos raakt of arbeidsongeschikt, zonder uw invloed;
* Plukhoek Mookhoek failliet gaat of de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) kwijtraakt.
* Is de gift voor onbepaalde tijd? Dan eindigt de overeenkomst niet door tijdsverloop. U kunt wel na vijf termijnen de overeenkomst beëindigen.

Bedrijven kunnen ons ondersteunen met een schenking in de vorm van een geleverde dienst die niet in rekening wordt gebracht. Ook dit kan een belastingvoordeel opleveren (vraag uw accountant):

Als bedrijven een ANBI stichting ondersteunen met verrichting van niet gefactureerde diensten, dan kunnen zij hiervoor giftenaftrek claimen. Dit heeft direct werking voor rechtspersoonlijkheden, dus bijvoorbeeld een besloten vennootschap, een zogenaamde B.V.
Uit de wet volgt:
Indien een vennootschap uit vrijgevigheid afziet van het doorberekenen van kosten aan een in artikel 16 van de wet Vpb 1969 bedoelde stichting ( ANBI stichting), voor het bedrag daarvan giftenaftrek kan worden geclaimd.
Stel:
Er wordt opslagruimte ter beschikking gesteld en diensten verricht voor opslaan en uitslaan. De factuurwaarde hiervan, exclusief omzetbelasting, bij een voor de btw plichtige onderneming, wordt niet doorberekend. Deze factuurwaarde geldt dan als aftrekbare gift voor de bepaling van het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting.
Er wordt dus geen factuur gestuurd. Voor de aftrek dien je wel de waarde te bepalen op basis van een urenadministratie en bijbehorend tarief voor de verrichte dienst.

Bepaalde bedrijven zijn gehouden aan een SROI verplichting: social return on investment. Op die manier worden we graag ondersteund; het geeft niet zoveel administratie.

Heeft u nog vragen? Neem contact op: 
Wilt u meer weten over periodieke giften of over uw belastingvoordeel? Neem dan contact op met ons. Dit kan met: Claudia Reijnen-Maaskant: Plukhoekmookhoek@gmail.com. (06-47589979 alleen app)

Meer weten?

06-47589979 (alleen app)